Öğretim Tasarımı Örnek Makale Analizi

Makalenin Başlığı Web Destekli Öğrenme Halkası Yaklaşımının Lise 11. Sınıf Öğrencilerinin Fizik Dersi Öz-Yeterlik İnançlarına Etkisi

Makalenin Yazarı: Cahit Demir , Abdulkadir Maskan

Makalede Problem İfadesi: Web destekli öğrenme halkası yaklaşımının lise 11. Sınıf öğrencilerinin fizik dersi öz-yeterlik inançlarına etkisi nasıldır?

 

Hedef Kitlesi(Evren-Örneklem): Çalışma, 2009-2010 eğitim-öğretim yılında Diyarbakır il

merkezindeki iki farklı Anadolu lisesinin 11. sınıfında öğrenim gören 52 öğrenci ile gerçekleştirilmiştir. Çalışma grubunu oluşturan deney ve kontrol grubu öğrencilerinin okul, grup, sınıf ve cinsiyetlerine göre dağılımı aşağıda verilmiştir.

 

Okul Grup Sınıf Cinsiyet Mevcut

%

85.Yıl Anadolu Lisesi Deney Lise 3
Erkek
Kız

 

17

8

68

32

Nevzat Ayaz Anadolu Lisesi Kontrol Lise 3
Erkek
Kız

 

18

9

66,6

33,3

 

Veri Toplama Araçları: Bu araştırmada veri toplama aracı olarak, Maskan (2006) tarafından

geliştirilen 11 maddeden oluşan Likert tipi 4’lü derecelemeli fizik dersine yönelik öz-yeterlilik inanç ölçeği kullanılmıştır. Derecelendirmeler; 4 “Tamamen katılıyorum”, 3 “Katılıyorum”, 2 “Katılmıyorum”, 1 “Tamamen katılmıyorum” şeklinde yapılmıştır. Ölçek için yapılan puanlamada olumlu maddeler için 1’den 4’e doğru artan bir puanlama uygulanırken, olumsuz maddelerde ise 4’ten 1’e doğru azalan bir puanlama yöntemi uygulanmıştır. Böylece öğrencilerin fizik dersine yönelik öz-yeterlilik inanç ölçeğinden alacakları en az puan 11 ve en az ortalama 1, en yüksek puan 44 ve en yüksek ortalama ise 4 olarak belirlenmiştir. Orjinal ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışmaları Maskan tarafında yapılmış olup güvenirlik katsayısı 0.79 olarak bulunmuştur. Bu çalışma için ise fizik dersine yönelik öz-yeterlik inanç ölçeğinin Cronbach-Alpha güvenirlik katsayısı 0.80 olarak saptanmıştır.

 

Verilerin Analizi: Ön-test son-test yöntemine göre yapılan bu çalışmadaki veriler SPSS

15.0 paket programı ile analiz edilmiştir. 4’lü Likert tipi fizik dersine yönelik öz-yeterlik inanç ölçeği için yapılan puanlamada ise olumlu maddeler için 1’den 4’e doğru artan bir puanlama uygulanırken, olumsuz maddelerde ise 4’ten 1’e doğru azalan bir puanlama yöntemi uygulanmıştır. Analiz için yüzde, aritmetik ortalama, bağımlı ve bağımsız gruplar t-testi teknikleri kullanılmıştır.

 

 

 

Sonuçlar ve Öneriler: Bu çalışmanın amacı, web destekli öğrenme halkası yaklaşımının lise 11. sınıf öğrencilerinin fizik dersi öz-yeterlik inançlarına etkisini incelemektir. Lise 11. sınıf öğrencilerinin fizik dersine yönelik öz-yeterlik inançları incelendiğinde, web destekli öğrenme halkası yaklaşımı ile öğrenim gören öğrencilerin fizik dersine yönelik öz-yeterlik inançlarında ön test ile son test puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır. Geleneksel yaklaşımla ders gören kontrol grubu öğrencilerinin fizik dersine yönelik öz-yeterlik inançları ön test ile son puan ortalamaları karşılaştırılmış ve ön test lehine anlamlı bir farklılık bulunmuştur. Ayrıca, web destekli öğrenme halkası yaklaşımı ile öğrenim gören deney grubu öğrencileri ile geleneksel yaklaşımla ders gören kontrol grubu öğrencilerinin fizik dersine yönelik öz-yeterlik inançlarında son test puan ortalamaları arasında ise istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır. Araştırmalarda, insanların davranışını gerçekleştirmeden önce, öz-yeterlik düzeylerine bağlı olarak, davranışla ilgili iyimser ya da kötümser düşüncelere sahip oldukları, bunun da davranışa hazırlanmalarını etkilediği belirtilmektedir (Yılmaz ve diğer , 2004b). Lawson (2001), Öğrenme halkası modelinin aşamalarına uygun olacak şekilde planladığı su piresi (daphnia)’nin metabolik oranlarını anlatan dersi için yaptığı çalışmada; Öğrenme halkasının üç aşaması gerekli değerde kavramları öğrenmek için gerekli olduğunu, ancak öğrenciler uzun ve karmaşık uygulama aşamaları içeren öğrenme halkasını sevmediklerini tespit etmiştir. Başka bazı araştırmalarda ise, bilgisayarın fen öğretimindeki kısa süreli çalışmalarda öğrencilerin duyuşsal özelliklerinde (tutum, öz-yeterlik vb.) herhangi bir olumlu değişim meydana getirmesinin gözlenmeyeceği, şeklindeki sonuçlara rastlamak mümkündür (Gönen, Kocakaya ve İnan, 2006; Gönen ve Kocakaya 2008a ve Gönen ve Kocakaya 2008b; Hacıoğlu ve Ulu, 2003; Hardal ve Eryılmaz, 2004; Maskan ve Güler, 2004; Nuhoğlu 2004; Özdil ve Çelik, 2000; Yenice vd. 2003; Yılmazçoban ve Damkacı, 1999). Öz-yeterlik inancı, Bandura (1997) tarafından bireyin belli bir performansı göstermek için gerekli etkinlikleri organize edip, başarılı olarak yapma kapasitesine duyduğu inanç olarak tanımlanmaktadır. Öz-yeterlik inancı, yeteneklerimiz üzerindeki inanca dayanır ve belirli amaçlara varmak için belirli bir davranışı organize etmek ve onu gerçekleştirmek için gereklidir (Bandura, 1997; Bandura ve Locke, 2003; Schmit ve Schwarzer, 2000; Yılmaz ve diğer., 2004a). Bu nedenle, öz-yeterlik genel bir örüntü değildir. Durum, konu ve işe göre değişir. Aynı zamanda öz-yeterlik, bireyin kendine ilişkin bir inancı olup, her durum için aynı yeterlikte ortaya çıkamayabilir.Mulholland

ve diğerleri (2004) tarafından Avusturalya Üniversitesi’nde okuyan 314 ilköğretim öğretmen adayına fen öğretimi sonuç beklentisi ve fen öğretimi özyeterliği alt boyutlarından oluşan 16 maddelik fen öğretimi yeterlik inancı ölçeği uygulanmıştır. Elde edilen bulgular, fen öğretimi programının fen öğretimi öz-yeterliği alt boyutu üzerinde anlamlı etkisinin olduğunu, ancak fen öğretimi sonuç beklentisi boyutu için ise böyle bir etkinin olmadığını göstermiştir. Deney grubu öğrencilerinin son test puan ortalamalarında olumlu yönde bir artış olmayışının sebepleri arasında, öğrencilerin merkezi sınavlara yönelik olarak işlemsel öğrenmeye önem vererek web destekli öğrenme halkası yaklaşımını kendi yararlarına bir yaklaşım olmadığının algısına sahip olması düşünülebilir. Ayrıca, deney ve kontrol grubu öğretmenlerinin hayat ile

fizik dersi arasında yeterince bağ kuramaması, fiziği öğretirken (özellikle kontrol grubu için) öğretmen merkezli yaklaşımlara önem verilmesi öğrencilerinin Fizik dersine yönelik öz-yeterlik inançlarında olumsuz gelişmelere neden olabildiği düşünülmektedir. Araştırmada elde edilen bulgulardan hareketle şu önerilerde bulunulabilir:

 

  • Fizik öğretmenlerinin fizik dersini günlük hayatla ilişkilendirilmesi ve sevdirmesi öğrencilerin öz-yeterlik inançlarının gelişmesi için yararlı olabilir.
  • Fizik dersinde konu ve kavramlar üzerine çeşitli kavram haritaları, simülasyon, animasyon uygulamaları yapılırken uzun ve karmaşık aşamaları içeren uygulamalardan kaçınarak öğrencilerin sıkılmalarının önüne geçmek gerekir.
  • Öz-yeterliği olumlu yönde geliştirmenin bir yöntemi öğrencilerin proje yapma, bilim şenliklerine katılma ve kavram haritası yapma gibi etkinliklere katılmaları teşvik edilmeli ve desteklenmelidir.
  • Fizik dersine devam eden öğrencilerin öz-yeterlik düzeylerinin çok daha yüksek olması için dersi veren öğretmence gerekli bilişsel ve duyuşsal önlemlerin alınması gerekli görülmektedir. Bunun için, fizik öğretmenlerinin öğrenci merkezli öğrenme yöntemlerini kullanmaları, öğrencilerin öz-yeterlik inançlarında daha olumlu yönde gelişmesine katkı sağlayabilir.
  • Lise öğrencilerinin fizik dersine yönelik öz-yeterlik inanç düzeylerinin web destekli öğrenme halkası yaklaşımı uygulamalarıyla olan ilişkisini inceleyen daha çok araştırmanın yapılmasının yararlı olabileceğine inanılmaktadır.
Reklamlar

Mart 28, 2012 tarihinde Öğretim Tasarımı içinde yayınlandı ve , , , , olarak etiketlendi. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin. Yorum yapın.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s

%d blogcu bunu beğendi: